logo-t1@2x

טלפון: 052-5750001
דואר אלקטרוני: itai1306@gmail.com
כתובת: בכניסה למושב עזוז